Förteckning över underbiträden

Nedan följer information om de leverantörer som Klara Consulting i Sverige AB allmänt och i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom våra uppdrag, enligt biträdesavtal med kund

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande struktur Klara Consulting inrättat för sin drift av verksamheten.

Kund är skyldig att löpande hålla sig uppdaterad om informationen om underbiträden och att utan onödigt dröjsmål meddela Klara Consulting om eventuella invändningar mot nya underbiträden, i enlighet med vad som framgår av biträdesavtalet.

  • Andra koncernbolag i koncernen Klara Consulting Holding AB