Viktiga ord och begrepp när du pratar med en redovisningskonsult

Viktiga ord och begrepp när du pratar med en redovisningskonsult

Från affärshändelse till årsredovisning

Vad innebär brutet räkenskapsår, kontantmetoden och rörelseresultat? Här är en lista över ord som är bra att kunna när du pratar med din redovisningsbyrå.

Affärshändelse

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar företagets ekonomiska ställning och/eller resultat. En affärshändelse kan exempelvis vara en försäljning, betalning eller ett upptaget lån.

Anläggningstillgångar

En tillgång som är avsedd att användas eller innehas under en längre tid. Jämför med omsättningstillgångar som betyder motsatsen. En anläggningstillgång kan till exempel vara en fastighet, inventarie eller maskin.

Avskrivningar

Avskrivningar görs för att fördela kostnaden för en tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avtalsfakturering

Avtalsfakturering används ofta av företag med återkommande fakturor, som hyresfakturor. Då slipper man fylla i samma information i varje faktura, utan bara ange vilken period fakturan avser.

Balansräkning

En balansräkning sammanställer företagets tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår.

Bokföring

Att bokföra är att systematiskt och löpande registrera affärshändelser på olika konton. Detta regleras i bokföringslagen. Alla juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet omfattas av bokföringsskyldighet och måste ha en bokföring. När räkenskapsåret är till ända sammanställs bokföringen till ett bokslut.

Brutet räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår följer inte kalenderåret, men måste bestå av tolv månader.

Debet & kredit

Debet är vänster sida av ett bokföringskonto, jämför kredit som är höger sida av ett bokföringskonto. Debet betyder ”till verksamheten”, medan kredit betyder ”från verksamheten”.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att bokföra en affärshändelse på minst två olika konton: en gång i debet och en gång i kredit. Summan av de båda måste balansera. Detta bokföringssätt kallas även italiensk bokföring.

Eget kapital

Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder kallas eget kapital.

Enkel bokföring

Enkel bokföring innebär att varje transaktion bokförs en gång, till skillnad från dubbel bokföring. En kassabok med två kolumner för inkomster och utgifter är ett exempel på enkel bokföring.

Expansionsfond

Att använda sig av en expansionsfond ger möjlighet att lågbeskatta vinst och återföra i företaget i stället för att ta ut pengarna.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är bokföringsterm och används för att bokföra kund- och leverantörsfakturor. Detta görs två gånger: när företaget skickar eller tar emot en faktura och när fakturan betalas.

Fasta kostnader

En fast kostnad är en kostnad som påverkas inte av verksamhetsvolymen, som till exempel företagets lokalhyra. Jämför med rörliga kostnader.

Förenklat årsbokslut

Företag som omsätter högst tre miljoner kronor under ett räkenskapsår kan göra ett förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut behöver bara innehålla en balansräkning och resultaträkning, till skillnad från ett vanligt årsbokslut som är mer omfattande.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska ingå i årsredovisningen och beskriver företagets viktiga händelser under året. Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande bedömning av verksamheten och dess ställning och resultat.

God redovisningssed

God redovisningssed innebär att företagets redovisning ska upprättas enligt lagar och vedertagen praxis.

Grundbok

En grundbok är ett bokföringsbegrepp och innebär en systematisk sammanställning över företagets affärshändelser i registreringsordning, det vill säga i kronologisk följd.

Huvudbok

En huvudbok är ett bokföringsbegrepp och innebär en systematisk sammanställning över företagets affärshändelser i kontonummerordning.

IFRS

IFRS – International Financial Reporting Standards – är ett internationellt regelverk som ska tillämpas av alla svenska börsnoterade bolag. Regelverket används även av dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands och av de bolag som vill ha en jämförbar kvalitet på sin redovisning som noterade bolag.

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är så kallade förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel röra sig om licensrättigheter och patent.

In- & utgående balans

Ingående balans står för saldot på ett balanskonto första dagen på det nya räkenskapsåret. Utgående balans står för summan av de belopp som finns i balansräkningens tillgångs- och skuldsida vid räkenskapsårets slut.

In- & utgående moms

Den moms som företaget betalar vid inköp av varor och tjänster kallas ingående moms. När företaget i stället säljer varor och tjänster läggs moms på försäljningspriset, så kallad utgående moms.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det innebär att en intäkt ska redovisas för den period den avser.

Inventarier

Inventarier är anläggningstillgångar med en förväntad ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Kassabok

Företag som är bokföringsskyldiga ska registrera sina in- och utbetalningar i en kassabok.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en bestämd period, vanligen ett räkenskapsår.

Koncernredovisning

Alla större koncerner ska upprätta en koncernredovisning och lämna in till Bolagsverket. En koncernredovisning är en särskild årsredovisning som moderföretaget upprättar utöver den vanliga årsredovisningen.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är en bokföringsmetod där man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.

Kontering

Kontering är att bokföra en affärshändelse och notera vad som skett i företaget.

Kontoplan

En lista över de konton som företaget använder för sin bokföring. Detta ligger till grund för företagets bokslut, redovisning och deklaration.

Kortfristiga skulder

En kortfristig skuld behöver betalas av inom ett år. Det kan till exempel vara en leverantörsskuld eller moms- och skatteskulder. Jämför långfristiga skulder.

Kundfordran

När företaget har levererat en vara eller tjänst till sin kund, men ännu inte fått betalt uppstår en så kallad kundfordran.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är en del av bokföringen och visar vilka leverantörsfakturor som har kommit in och vilka som har betalats.

Likvida medel

Likvida medel är de pengar som företaget har tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar. Likviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Långfristiga skulder

En långfristig skuld behöver inte betalas av inom det närmsta året. Det kan till exempel vara ett banklån. Jämför kortfristiga skulder.

Moms

Moms, eller mervärdesskatt, tas ut på försäljning av varor och tjänster. Detta regleras av staten. Företag har möjlighet att göra avdrag för ingående moms, men behöver redovisa både utgående och ingående moms i en momsdeklaration.

Momsregistreringsnummer

Alla som registreras för redovisning av moms får ett momsregistreringsnummer från Skatteverket. Den internationella benämningen är VAT (Value added tax number).

Omsättning

Omsättning är företagets sammanlagda inkomster för sålda varor och tjänster under en viss period.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Det kan exempelvis vara lager och kundfordringar. Jämför anläggningstillgångar som är begreppets motsats.

Omvänd moms

Med omvänd moms menas att köparen redovisar den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är ska betala in moms till staten. Detta gäller ofta utländska företag.

Periodisering

Inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder som de intjänats eller förbrukats.

Periodiseringsfond

För att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år kan företag använda sig av en periodiseringsfond.

Periodisk sammanställning

Vid momsfri försäljning till företag i annat EU-land ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor och tjänster som sålts.

Redovisning

Redovisning är att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information. Anlitar du en redovisningsbyrå att sköta detta är personen som hjälper dig en redovisningskonsult.

Reskontra

Reskontra visar information om transaktioner som har gjorts på ett visst konto, till exempel fakturor och löner.

Resultat

Ett företags resultat visar det ekonomiska utfallet för en viss period. Det beräknas genom intäkter minus kostnader.

Resultaträkning

Företagets ekonomiska resultat för ett visst räkenskapsår sammanställs i en resultaträkning.

Revision

Revision är en oberoende granskning och bedömning av företagets redovisning och förvaltning. Granskningen utförs av en revisor.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period som företaget gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning för. Ofta är räkenskapsåret samma som kalenderåret, men behöver inte göra det, se Brutet räkenskapsår.

Rörelsekapital

Rörelsekapital omfattar ett företags omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder, det vill säga den summa som bolaget kan finansiera den löpande verksamheten med.

Rörelseresultat

Rörelseresultat är summan av skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och rörelsekostnader. För att beräkna detta används oftast EBIT (Earnings before interest & taxes) där man inte räknar med räntor och skatter från rörelsekostnaderna och får fram resultatet efter avskrivningar och nedskrivningar. Man kan också använda sig av EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortisation) där man utöver räntor och skatter även exkluderar nedskrivningar och avskrivningar från kostnaderna, vilket ger ett högre rörelseresultat än när man använder EBIT.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när ett företag producerar fler eller färre varor.

SRF

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen för konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Srf konsulterna har bland annat grundat svensk standard för redovisningskonsulter (REX) och motsvarande standard för lönekonsulter (SALK). Man auktoriserar även konsulter inom redovisning och lön.

Tillgångar

Ett företags tillgångar är summan av det bokförda värdet av immateriella rättigheter, egendom, banktillgodohavanden och andra fordringar.

Verifikation

En verifikation är ett underlag som dokumenterar affärshändelser eller justeringar av bokföringen. Detta kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura.

Verksamhetsberättelse

En skriftlig rapport som beskriver det senaste verksamhetsåret: hur en förening har varit uppbyggd och vilken verksamhet man har bedrivit.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper. Hur detta ska göras regleras av Årsredovisningslagen.

Med den här ordlistan hoppas vi kunna ge dig mer ekonomisk klarhet och koll på några viktiga begrepp och faktorer på redovisningsområdet!

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.