Vad medförde införandet av AGI?

Sedan arbetsgivardeklaration på individnivå – AGI – infördes har vi kunnat se både positiva resultat och utmaningar. Det här är de viktigaste.

AGI infördes 2019 för att skapa ett modernare och mer transparant system, där Skatteverkets kontrollverksamhet underlättas och arbetsgivare i högre grad kvalitetssäkrar sin löneprocess. Som en effekt på längre sikt effektiviseras också arbetsgivarens rapportering till myndigheter, vilket vi välkomnar.

Vi kan se att införandet av AGI medförde…

…rätt ersättning i rätt månad

Kontantprincipen innebär att inkomster beskattas under samma inkomstår som beloppet erhålls och att utgifter dras av i inkomstdeklarationen för det år som de betalats.

Med några få undantag gäller kontantprincipen även för förmåner, och i och med AGI är det nu tydligt att pengar eller förmåner ska redovisas i den period som den kommit mottagaren tillhanda.

Tidigare gjordes rapporteringen till Skatteverket årsvis och då fanns ett visst utrymme för att justera lön och förmåner, i och med AGI är det nu extra viktigt att rätt ersättning och rätt förmån lönebereds i rätt månad.

…förenklingar vid förmåner för bilar

Hanteringen av förmåner för bilar har blivit enklare. Förmånen ska – liksom övriga förmåner – redovisas i rätt månad, vilket innebär att även eventuella justeringar och förändringar måste göras i samma månad och inte som tidigare på nästkommande lön.

Efter införandet av AGI kräver dock Skatteverket betydligt färre uppgifter kring bilen än tidigare – numera räcker det med själva förmånsvärdet.

Kontakta oss angående Lönehantering

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.

…svårigheter att ”rätta” skatt

Sedan AGI har införts är det inte längre möjligt att backa bruttolönen och be medarbetaren endast återbetala den nettolön som utbetalats. Arbetsgivaren behöver nu återkräva både nettolönen och den avdragna preliminärskatten som hamnat på den enskildes skattekonto, vilket riskerar att drabba medarbetaren hårt.

En lösning för medarbetaren kan då vara att ansöka om jämkningsbeslut från Skatteverket för att på så sätt jämka mot kommande inkomster under året. I annat fall gäller det att vänta till deklarationen är färdig och då få tillbaka dessa pengar.

Fördelar som medför ansvar

De som attesterar tidrapporter eller tillhandahåller annan lönepåverkande information har ett stort ansvar i att rapporteringen är korrekt och sker i tid till löneansvarig. Det är mycket viktigt att ansvar och rutiner är tydligt förankrade i organisationen och att samtliga medarbetare är införstådda med vilka förväntningar som ställs på dem när det kommer till tidsregistrering, frånvarorapportering och reseräkningar.

För att efterleva AGI kan vi sammanfatta det med att det är viktigt att det blir rätt från början, men också att hantering har blivit enklare på flera punkter.