Vad är en koncernredovisning?

Vad är en koncernredovisning?

Lagkrav, ansvar och utformning

Har du ett moderföretag som står inför att göra sin första koncernredovisning, eller är du kanske osäker på om ni omfattas av lagkravet? Vi går igenom grunderna i en koncernredovisning.

Vad?

En koncernredovisning är en särskild årsredovisning som ett moderbolag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen utförs som om moderbolaget och dess dotterbolag är en ekonomisk helhet och ska ge ekonomisk information om koncernens ställning, resultat och kassaflöde. Detta görs för att intressenter ska kunna utvärdera koncernen som helhet. En koncernredovisning görs på grund av lagkrav, eller om bolaget själva vill göra en intern konsolidering. En intern konsolidering gör företaget för hel- eller halvår och utan många av de formkrav som finns för den lagstadgade koncernredovisningen som vi utgår från i detta blogginlägg.

Vem?

Enligt årsredovisningslagen ska alla koncerner upprätta en koncernredovisning – även de bolag som har utländska dotterbolag. Då gäller det att omräkna de utländska dotterbolagens valuta till den valuta som moderbolaget anger i sin koncernredovisning.

Det finns tre undantag till huvudregeln om att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning.

1. Koncernen är en mindre koncern. Det är koncernen om den inte uppfyller mer än ett av följande kriterier i årsredovisningslagen:

  • Hade fler än 50 anställda i medeltal de två senaste räkenskapsåren
  • Hade mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren
  • Hade mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren

Om moderbolaget eller något av dotterbolagen är noterade eller är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsbolag så räknas koncernen dock alltid som en större koncern och omfattas därmed av kravet på att upprätta en koncernredovisning.

2. Koncernen är en underkoncern. Är koncernen en underkoncern behöver den vanligtvis inte heller upprätta en koncernredovisning om dess moderbolag upprättar en koncernredovisning som innefattar det aktuella företaget och övriga företag i koncernen. En underkoncern finns om ett moderägt dotterbolag i sin tur äger ett eller flera dotterbolag, då utgör det moderägda dotterbolaget och dess dotterbolag en underkoncern.

3. Samtliga dotterbolag i koncernen saknar väsentlig betydelse. Om samtliga dotterbolag – var för sig och tillsammans – är utan väsentlig betydelse för kravet på att ge en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, behöver moderbolaget inte upprätta en koncernredovisning, utan kan välja att enbart upprätta en vanlig årsredovisning.

Gemensamt för alla undantag är att om moderbolaget väljer att – mot bakgrund av något av undantagen – inte upprätta en koncernredovisning, ska detta anges i en not i årsredovisningen. De som inte behöver upprätta en koncernredovisning ska också i sin årsredovisning lämna upplysningar om vinster från transaktioner inom koncernen.

Hur?

Koncernredovisningen upprättas vid räkenskapsårets slut och omfattar vanligtvis tolv månader. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed och bestå av:

  • Koncernbalansräkning. Upprättas genom att slå ihop moder- och dotterbolagens respektive balansräkningar. Därefter elimineras vissa poster, som till exempel interna fordringar och skulder bolagen har gentemot varandra.
  • Koncernresultaträkning. Upprättas genom att slå ihop moder- och dotterbolagens respektive resultaträkningar. Därefter elimineras vissa poster, som till exempel interna transaktioner mellan bolagen.
  • Noter. Tilläggsupplysningar som kompletterar siffrorna i de två delarna ovan. Detta kan göras i separat textstycke eller direkt i balans- eller resultaträkningen.
  • Förvaltningsberättelse. Här lämnas upplysningar om koncernens utveckling, ställning och resultat samt viktiga förändringar inom verksamheten.
  • Kassaflödesanalys. Ska innehålla uppgifter om förändringar av koncernens likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalys kallades tidigare finansieringsanalys och ska redovisa kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.

Oavsett om ni gör koncernredovisningen själva eller låter en redovisningskonsult göra den, faller ansvaret för koncernredovisningens korrekthet på samma personer: styrelsen. När koncernredovisningen är färdig skrivs den under av alla ordinarie styrelseledamöter samt vd i moderbolaget. Skulle vd eller någon ledamot ha ersatts efter utgången av räkenskapsåret – men före signering – skriver den nya personen under koncernredovisningen. När koncernredovisningen är signerad är det brukligt att den publiceras i samband med moderbolagets årsredovisning.

Lycka till!

Vill du ha hjälp med att upprätta er koncernredovisning? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.