Så får du skattereduktion på inventarieköp under 2021

Skattereduktion

Reduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet

I oktober 2021 beslutade riksdagen om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp under 2021.

Varför?

Under coronapandemin har investeringstakten hos företag minskat, då företag kan välja att skjuta upp investeringar på grund av osäkerhet kring hur lång tid det kommer ta för ekonomin att återhämta sig.

Riksdagen har därför beslutat att införa en skattereduktion för de företag som väljer att tidigarelägga och öka sina investeringar. Detta beräknas kosta omkring sju miljarder kronor och syftar till att öka den ekonomiska återhämtningstakten efter pandemin.

När?

Skattereduktionen gäller för de inventarier som anskaffats under 2021. Inventarier anses anskaffade när leveransen skett, även om inmontering inte skett. Gällande egentillverkade inventarier anses de anskaffade när de har färdigställts.

Skattereduktionen får du tillgodoräkna dig vid beskattningen av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare, givet att inventarierna fortfarande finns kvar i näringsverksamheten vid det datumet eller senare.

För handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer som helt eller till viss del inte är skattskyldiga för sina inkomster sträcker sig kravet på innehav fram till utgången av det första räkenskapsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Hur?

De inventarier som omfattas av skattereduktion är maskiner och andra materiella inventarier som avses för stadigvarande bruk i näringsverksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktionen gäller med andra ord inte inventarier av mindre värde eller så kallade förbrukningsinventarier – oavsett om företaget låter bli att göra direktavdrag för anskaffningen.

Skattereduktionen gäller inte inventarieanskaffning som ersätts med försäkringsersättning eller annan skattereduktion. Vissa leasingsituationer, så kallade lease-and-sale-back, ger inte heller rätt till skattereduktionen.

Skattereduktionen är på 3,9 procent av anskaffningsvärdet och finns det ingen, eller för lite, skatt att reducera får du spara outnyttjat utrymme till nästa år. Du lägger skattereduktionen sist i avräkningsordningen och räknar av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Vi på Klara Consulting hjälper dig gärna om du har frågor kring denna skattereduktion och inventarieköp.

Viktiga datum

  • 31 december 2021: Sista dag för leverans eller färdigställande av inventarieköp
  • 1 januari 2022: Den nya lagen börjar gälla
  • 31 december 2022: Inventarierna ska finnas kvar i näringsverksamheten åtminstone fram till detta datum
  • Deklaration 2023: Skattereduktionen tas upp i skattedeklarationen för beskattningsår 2022

Kontakta oss angående skattereduktion

Vill du kontakta oss för att veta mer om skattereduktion, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.