Viktiga ord och begrepp när du pratar med din lönekonsult

Viktiga ord och begrepp när du pratar med din lönekonsult

Från arbetsgivaravgift till övertid

Vad innebär bruttolöneavdrag, lönekartläggning och pensionsgrundande inkomst? Här är några nyttiga termer att ha koll på när du pratar med din lönebyrå.

Arbetsgivaravgift

Utöver lön, betalar också en arbetsgivare arbetsgivaravgift för sina anställda. Arbetsgivaravgiften består av sju olika delavgifter, som allmän löneavgift och ålderspensionsavgift.

Arbetsgivardeklaration

Varje månad är arbetsgivare skyldiga att redovisa sina utbetalda ersättningar, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en arbetsgivardeklaration.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg är ett bevis att man varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tidsperiod. Intyget ska bland annat innehålla antal arbetstimmar, frånvarotimmar, eventuell arbetat övertid/mertid, sjuklön och andra ersättningar. Intyget ska också visa varför anställningen avslutats och om man blivit erbjuden en ny anställning. Arbetsgivarintyget används för att kunna ansöka om a-kassa.

Auktoriserad lönekonsult

En auktorisering är en kvalitetsstämpel som står för hög kompetens, uppdaterade kunskaper och flera års erfarenhet av lönehantering. En auktoriserad lönekonsult kan också fungera som rådgivare och bollplank för företagare.

Avvikelseperiod

När en anställd har avvikelser från sitt schema – till exempel sjukfrånvaro eller övertid – går man igenom den period där avvikelserna skett för att lönen ska bli korrekt. Perioden kallas avvikelseperiod och handlar ofta om föregående månad.

Brutto & netto

Brutto är ett belopp före skatt och eventuella avdrag, jämfört med netto som är beloppet efter skatt och avdrag. En bruttolön är till exempel lönen före skatteavdrag.

Bruttolöneavdrag

Den anställda kan välja att få ut en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån, alltså en ersättning för arbete eller annat erbjudande som den anställda kan få utöver sin vanliga lön. En sådan förmån behöver den anställda betala skatt på.

Förskottssemester

För nyanställda som inte hunnit tjäna in betald semester kan det finnas möjlighet till förskottssemester. Då behåller arbetstagaren sin lön under obetalda semesterdagar, dock skapas en skuld till arbetsgivaren.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet är ett belopp som används för att beräkna högsta pensionsgrundande inkomst och den allmänna pensionsavgiften. Beloppet påverkar också hur utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag beskattas. Basbeloppet bygger på inkomstutvecklingen i åldrarna 16–64 år.

Lönegaranti

Lönegaranti är en ersättning som betalas ut av staden för att kompensera anställda som inte får ut sin lön vid en konkurs.

Lönekartläggning

En lönekartläggning syftar till att medarbetare hanteras lika gällande lönesättning, oavsett kön. Detta regleras i Diskrimineringslagen och ska göras en gång per år.

Löneväxling

Löneväxling innebär att en arbetsgivare minskar den anställdes lön i utbyte mot en förmån, till exempel högre pension. Löneväxling kan göras löpande varje månad eller vid särskilda tillfällen.

Pensionsgrundande inkomst, PGI

Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället och fastställs av regeringen varje år. Beloppet kan till exempel användas för att beräkna inkomsttak för sjuk- och föräldrapenning, bilförmånsvärde och deklarationspliktsgräns.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund för att beräkna belopp för sjukpenning och föräldrapenning. SIG tas fram av Försäkringskassan och baseras på en beräknad årlig arbetsinkomst.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är den skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst. Jämför detta med egenavgifter som är sociala avgifter som gäller för egenföretagare.

Tjänsteintyg

Kan även kallas anställningsintyg och utfärdas av arbetsgivaren på förfrågan från den anställde. Intyget bekräftar personens anställning hos arbetsgivaren, lönen samt anställningsform och befattning. Intyget används ofta vid förfrågningar från bank, eller andra myndigheter där man behöver bekräfta sin anställning.

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

Utlägg

Ett utlägg innebär att privata pengar har betalat något för företagets räkning. Utlägg kommer i två former: eget utlägg och utlägg för anställda. Skillnaden mellan dem ligger i deras syften samt hur de bokförs.

VAB

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning för att ersätta en annan persons frånvaro, vid till exempel semester eller föräldraledighet.

Visstidsanställning

En allmän visstidsanställning är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsad anställning. Om du har haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning.

Övertid

Övertid är den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid vid heltidsarbete.

Med den här ordlistan hoppas vi kunna ge dig mer ekonomisk klarhet och koll på några viktiga begrepp och faktorer på löneområdet!

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.