Nyckeltal du ska ha koll på!

Nyckeltal att ha koll på

Från personalomsättning till närvaro: Lär dig hur nyckeltal kan förbättra din lönehantering

En bra förståelse för lönesättning och personalomsättning är nödvändig för att kunna optimera lönehanteringen och uppnå högre effektivitet. Genom att ha koll på nyckeltalen kan man lättare uppnå detta.

I artikeln förklarar vi olika nyckeltal som genomsnittligt antal anställda, personalomsättning, HTE/FTE, närvaro/frånvaro, sjukfrånvaro %, pensionsavgång och mer. Läs vidare för att få en bättre förståelse av dessa viktiga nyckeltal.

Headcount & resursanvändning HTE/FTE

Genomsnittligt antal anställda

Det genomsnittliga antalet anställda under en mätperiod kan beräknas genom att ta summan av antalet anställda i början och i slutet av perioden, och sedan dividera med 2.

Personalomsättning, börjat

Personalomsättning vid nyanställning kan beräknas genom att ta antalet personer som börjat och dividera med det genomsnittliga antalet anställda under mätperioden.

Personalomsättning, slutat

Personalomsättning vid avslutad anställning kan beräknas genom att ta antalet personer som slutat och dividera med det genomsnittliga antalet anställda under mätperioden.

HTE/FTE Brutto, per mån och årsvärde

HTE = Heltidsekvivalenter
FTE = Full-time employees – antal arbetade timmar omvandlat till heltider, normalt är 2080 timmar, vilket motsvarar en HTE/FTE på 1,0.

HTE/FTE Netto, per mån och årsvärde:

HTE/FTE Netto = anställningstimmar minus den frånvaro man vill räkna bort. Här förekommer olika regler för olika organisationer.

Medelantal anställda

Medelantalet anställda är vanligtvis detsamma som HTE/FTE Netto. Enligt Bokföringsnämnden definieras medelantalet anställda som summan av antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.
* antalet timmar inkluderar all betald tid som utförts för företaget, inklusive betald frånvaro.

Pensionsavgång

Pensionsavgång avser den mängd av den totala anställningsvolymen (0-100%) som tilldelas varje anställd.

Närvaro/frånvaro

Närvaro eller frånvaro kan beräknas för valfri tidsperiod, från en specifik tidpunkt till ett helt kalenderår.

Anställningstid

Anställningstiden kan beräknas genom att omvandla anställningsvolymen till antal arbetade timmar, utan hänsyn till frånvaro men med hänsyn till anställnings- och avgångsdatum.

Frånvaro ”utan värde” för arbetsgivaren

Vid beräkning av sjukfrånvaro brukar man räkna bort frånvaro som inte tillför arbetsgivaren någon nytta, t.ex tjänstledighet eller föräldraledighet. Inom staten räknas följande frånvaro som ”utan värde” för arbetsgivaren:

För att beräkna sjukfrånvaro exkluderas frånvaro som inte tillför arbetsgivaren någon nytta, såsom obetald studieledighet, tjänstledighet eller föräldraledighet utan ersättning. Inom staten räknas följande frånvaro som ”utan värde” för arbetsgivaren:

  • Obetald studieledighet 
  • Obetald tjänstledighet 
  • Delpension 
  • Föräldraledighet utan ersättning 
  • Definitiv sjukersättning 
  • Annan obetald frånvaro. 

Tillgänglig tid

Den tid en anställd är tillgänglig för arbete och kan räknas som anställningstimmar minus frånvaro ”utan värde”

Sjukfrånvaro %

Sjukfrånvaro % är antalet sjuktimmar dividerat med tillgänglig tid i timmar.

Sjukfrånvaro lång

Sjukfrånvaro lång är andelen av total sjukfrånvaro som pågår under en bestämd gräns på vanligtvis 15 dagar eller mer. Inom statlig verksamhet räknas lång sjukfrånvaro som 60 dagar eller längre.

Sjukfrånvaro %, rullande 12 mån

Sjukfrånvaro % R12 beskriver sjukfrånvaron under en rullande 12-månadersperiod och ger en bättre jämförelse för att se om sjukfrånvaron ökar eller minskar över tid.

Sjukfrånvaro %, rullande 12 mån förgående år

Sjukfrånvaro kan jämföras för innevarande 12 månadersperiod R12, jämfört med samma månader för förgående 12 månadersperiod FR12.

Vill du veta mer om din organisation och dina medarbetares sjukfrånvaro? Testa vår räknesnurra för att se hur organisationens sjukfrånvaro ser ut.

Oplanerad frånvaro

Oplanerad frånvaro är en kort frånvaro i timmar som inte är planerad, t.ex kort sjukfrånvaro eller vård av barn. Den oplanerade frånvaron kan kräva ersättarplanering inom vissa arbetsområden som till exempel inom skola och vård.

Oplanerad frånvaro %

Oplanerad frånvaro % är oplanerad frånvaro dividerat med tillgänglig tid i procent.

Sjuktillfällen

Sjuktillfällen är antalet påbörjade sjukperioder. En lång sjukskrivning på 3 månader där det inte finns några uppehåll i sjukperioden räknas som ett sjuktillfälle.

Total frånvaro

Total frånvaro innefattar frånvarotimmar för alla frånvaroorsaker.

Frånvaro % och närvaro %

Frånvaro % är total frånvaro dividerat med anställningstimmar i procent.
Närvaro % är 100 minus frånvaro %

Lönebegrepp

Lönestatistik kan baseras på olika lönebegrepp, t.ex enbart månadslön för heltid, faktisk månadslön eller månadslön + fasta lönetillägg. Nedan följer några exempel på lönebegrepp som SCB använder. För jämförelse med officiell lönestatistik är det viktigt att jämföra med samma lönebegrepp som där, men för intern lönestatistik kan det finnas andra behov. Därför är det viktigt att kunna ange vad som ska ingå i ert lönebegrepp.

Grundlön

En grundlön avser avtalad lön inklusive fasta lönetillägg, vilka vanligtvis är kopplade till tjänsten och inte beroende av arbetstidens förläggning.

Månadslön

Månadslön avser anställningens totala grundlön plus rörliga lönetillägg och förmåner, men inkluderar inte övertidsersättning.

Medellön per lönebegrepp

Medellön per lönebegrepp visar det genomsnittliga värdet för använt lönebegrepp.

Medianlön per lönebegrepp

Medianvärde är ett statistiskt begrepp som visar det mittersta värdet i ett material. Medianvärdet används för att få en bättre uppfattning om den typiska lönenivån för en viss grupp eller kategori av anställda

Lönespridning

Percentiler

Percentiler används för att visa hur lönerna är fördelade inom en viss grupp av anställda eller inom en viss bransch.

10:e percentilen per lönebegrepp

10:e percentilen visar värdet för det 10 % lägsta värdet för lönebegreppet. Det betyder att 10 % av de som ingår i statistiken tjänar mindre än detta värde.

25:e percentilen per lönebegrepp

25:e percentilen visar värdet för det 25 % lägsta värdet för lönebegreppet. Det betyder att 25 % av de som ingår i statistiken tjänar mindre än detta värde.

50:e percentilen per lönebegrepp

50:e percentilen visar medianvärdet för lönebegreppet. Det betyder att hälften av de som ingår i statistiken tjänar mer och hälften tjänar mindre än detta värde.

75:e percentilen per lönebegrepp

75:e percentilen visar värdet för det 75 % högsta värdet för lönebegreppet. Det betyder att 75 % av de som ingår i statistiken tjänar mindre än detta värde.

90:e percentilen per lönebegrepp

90:e percentilen visar värdet för det 90 % högsta värdet för lönebegreppet. Det innebär att endast 10 % av de som ingår i statistiken tjänar mer än detta värde och resterande 90 % tjänar mindre.

Kvinnors lön i andel av männens lön

Det visar en jämförelse mellan kvinnors medellön i förhållande till männens medellön.

Om kvinnors medellön är lika hög som männens medellön är värdet 100%. Om kvinnors medellön är 10% lägre än männens medellön är värdet 90%, och om kvinnors medellön är 10% högre än männens medellön är värdet 110%. Detta gör det möjligt att jämföra lönegapet mellan kvinnor och män i ett visst yrke eller en viss sektor.

Löneutveckling, rullande 12 mån

Detta visar hur mycket en anställds lön har ökat eller minskat under de senaste 12 månaderna, rullande.

Löneutveckling, rullande 24 mån

Liknande Löneutveckling R12, men mäter löneförändringar över de senaste 24 månaderna istället.

Månadslön faktisk

Detta är den faktiska lön som en anställd får varje månad, inklusive eventuella lönetillägg och förmåner. Detta kan variera beroende på anställningsgrad och arbetstid.

Månadslön heltid

Detta är den månadslön som gäller för en heltidsanställning. Om en person är anställd på 50 % så är heltidslönen dubbelt så hög som den faktiska månadslönen.

Lönetillägg

Lönetillägg är extra ersättning som den anställda kan få utöver sin månadslön.Till exempel kan en anställd som har mer ansvar eller befattning inom företaget få ett ansvarstillägg eller befattningstillägg.

Löneförmåner

Löneförmåner är förmåner som beskattas, som den anställda kan få utöver lönen. Vanliga förmåner inkluderar t.ex. bilförmån, kostförmån, hyresförmån eller parkeringsförmån.

Timlön

Timlön är en avtalad ersättning för arbete som betalas per arbetad timme. Timlönen är vanligtvis en andel av månadslönen för motsvarande arbete och kan vara inklusive eller exklusive semesterersättning.

Provision

Provision är ersättning som baseras på ett uppnått faktiskt resultat, t.ex. en procentandel av försäljningsresultatet. Det kan kombineras med en fast månadslön eller vara helt provisionsbaserat.

Tantiem/Bonus

Tantiem är en form av ersättning som inte är direkt kopplat till det egna arbetet utan kan vara beroende på en del eller hela resultatet för ett företag, till exempel i form av högre vinstmarginal. Bonus å andra sidan är en extra ersättning som baseras på individuella prestationer, till exempel ökad försäljning eller ökad produktivitet.

Personalkostnader

Förmånsvärde

Förmånsvärde används för att beskriva det ekonomiska värdet av en förmån som en anställd får av sin arbetsgivare. Exempel på förmåner som kan ha ett förmånsvärde inkluderar förmåner som tjänstebilar, kost och logi, hälso- och sjukvårdsförmåner, träningsbidrag och pensionsförmåner.

Arbetsgivaravgift

Lagstadgade arbetsgivaravgifter såsom sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsersättning. Avgiften beräknas på den anställdes löneutbetalning och är en procentuell andel av den totala lönen.

PO – Personalomkostnadspåslag

PO är ett påslag för olika omkostnader som arbetsgivaravgifter, pensioner, försäkringar m.m. Detta bestäms av arbetsgivaren och är oftast en schablonberäkning för att fördela ut indirekta kostnader för de anställda.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha koll på nyckeltal för att få en bättre förståelse för lönesättning och personalomsättning. Genom att optimera lönehanteringen och uppnå ökad effektivitet kan du maximera företagets framgång. I den här artikeln har vi förklarat och gett tips kring viktiga nyckeltal som headcount & resursanvändning, personalomsättning, pensionsavgång, frånvaro och sjukfrånvaro. Ta första steget genom att läsa vår artikel för att komma igång med att förbättra dina företagsresultat.

Kom igång med nyckeltal!

5 Exempel på hur du använder ovan nyckeltal i praktiken i din organisation :

1. Headcount & resursanvändning HTE/FTE:
Genom att beräkna HTE/FTE kan en arbetsgivare få en bättre förståelse för hur många heltidsekvivalenter de faktiskt har på sin arbetsplats och därmed planera för resursanvändningen.

2. Personalomsättning:
Genom att beräkna personalomsättning vid nyanställning och avslutad anställning kan arbetsgivare förstå orsakerna bakom omsättningen och vidta åtgärder för att förbättra personalens engagemang och minska personalomsättningen.

3. Sjukfrånvaro %:
Genom att beräkna sjukfrånvaro % kan arbetsgivare förstå hur mycket tid deras anställda är frånvarande på grund av sjukdom. Detta kan hjälpa till att identifiera mönster och förstå vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra hälsan och arbetsmiljön på arbetsplatsen.

4. Sjukfrånvaro lång:
Genom att beräkna sjukfrånvaro lång kan arbetsgivare förstå vilka anställda som har en längre sjukfrånvaro och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stödja dessa anställda.

5. Sjukfrånvaro % rullande 12 mån:
Genom att beräkna sjukfrånvaro % rullande 12 mån, kan arbetsgivare förstå sjukfrånvaron under en rullande 12-månadersperiod och jämföra den med tidigare perioder för att förstå om det finns en trend som behöver hanteras.

Kom igång med nyckeltal med hjälp av Klara Consultings guide!
Lär dig mer om nyckeltal och få vägledning i fem enkla steg.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om nyckeltal eller få stöd i andra lön eller HR-frågor?
Klara Consulting hjälper dig med allt som rör ditt företags ekonomi, inklusive råd och stöd. Kontakta oss för att få skräddarsydd hjälp för just ditt företag.