Vad gör en revisor?

Vad gör en revisor och vad kostar det?

I den här artikeln går vi igenom vad en revisor kan hjälpa dig med, det ansvar de har och vad din roll och ditt ansvar som företagare är gentemot en revisor. Vi kommer också diskutera hur du ska tänka kring kostnader för att anlita en revisor.

En revisor hjälper dig att granska ditt bolags ekonomi men kan också fungera som en slags ekonomisk rådgivare för att hjälpa dig att lösa problem och hitta nya rutiner kring ditt företags ekonomi. Det är dock inte helt enkelt att veta när eller om du överhuvudtaget behöver anlita en revisor eller vad han eller hon gör när ni väl börjar arbeta tillsammans.

Varför behövs en revision av mitt bolag?

En revision är en typ av försäkring av att den information som ditt bolag uppger om era ekonomiska förhållanden i er årsredovisning stämmer överens med de faktiska förhållandena i bolaget. En revision är alltså en granskning av ditt bolag som bör ske av en oberoende part. Utan denna kvalitetsgranskning är det svårt för dig som företagare att bygga relationer med allt från kunder och leverantörer till eventuella investerare eller kollegor inom branschen.

Även olika myndigheter så som Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kan komma att vilja granska ditt bolag för att se att bokföringen är uppställd korrekt och enligt lag.

Även internt i ditt bolag hjälper revision till att skapa trygghet och trovärdighet. Genom att granska bolagets ekonomiska förhållanden får du en klarare bild över hur du kan agera mot potentiella risker samtidigt som det blir lättare att driva ditt bolag på ett både etiskt och hållbart sätt.

Vad kan en revisor hjälpa mig med?

En revisor är en person som har till uppgift att utföra just en revision av ditt bolag. Det innebär att revisorn agerar som en oberoende part som kan granska ditt bolag och uttala sig om förhållanden i er verksamhet.

Den revisor du väljer att arbeta med kommer först att gå igenom bokföringen av ditt bolags ekonomi och sammanställer sedan sin granskning i sin revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar revisorn om bokföringen är korrekt, går att lita på och är uppställd på så sätt att den följer de krav som lagen har samt i enlighet med den praxis som finns i ditt bolags bransch.

En revisor ser också till att din bokföring är uppsatt enligt något som kallas för god redovisningssed. Med det menas egentligen att bokföringen följer redovisningslagar och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Det är Bokföringsnämnden som är ansvariga för utvecklingen och definitionen av god redovisningssed. Även om begreppet kan låta vagt i sin definition så är god redovisningssed något du som företagare måste visa på enligt lag.

För att sammanfatta så hjälper en revisor dig och ditt bolag med:

– Att granska bolagets årsredovisning
– Att granska styrelsens arbete
– Att granska hållbarhetsredovisning
– Rådgivning för att hitta bättre rutiner vid er bokföring

Vilket ansvar har en revisor?

Förutom att en revisor har som ansvar att granska ditt bolags årsredovisning och bokföring samt bolagsledningens förvaltning, har han eller hon också en skyldighet att rapportera vissa speciella omständigheter till de intressenter de kan påverka. Detta kallas för händelsedriven rapportering.

Ett exempel skulle kunna vara att revisorn misstänker någon form av brottslig verksamhet såsom förskingring, bokföringsbrott eller skattebrott. Har brottet begåtts inom den verksamhet som revisorn granskar måste det anmälas till en åklagare.

Vad är en auktoriserad revisor?

Alla kan egentligen kalla sig för en revisor men för att vara en auktoriserad och godkänd revisor krävs det att personen i fråga har sin revisorstitel skyddad enligt revisorslagen. Det är Revisorsnämnden som ansvarar för att auktorisera revisorer och att registrera revisionsbolag.

För att en person ska kunna vara verksam som revisor i Sverige krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och slutligen en revisorsexamen hos RN.

Vad är skillnaden mellan en revisor och ett revisionsbolag?

Om ett revisionsföretag registreras som ett revisionsbolag kan du välja att anlita hela det bolaget som en revisor till ditt företag. Du får då sedan en dedikerad revisor som är huvudansvarig för revisionen av just ditt bolag.

Kontakta oss angående Redovisning

Vill du kontakta oss för att veta mer om Redovisning, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.

När behöver jag ha en revisor?

Om du behöver en revisor eller inte för att utföra ditt bolags revision beror på hur stort ditt företag är och även under vilken juridisk form som verksamheten bedrivs under.

Så sent som 2010 avskaffades revisorsplikten enligt lag för mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag i Sverige för att införa en bättre anpassning till europeiska regler.

För att kunna välja bort att anlita en revisor måste ditt bolag uppfylla minst två av dessa tre kriterier:

– Företagets nettoomstättning måste vara under 3 miljoner kronor
– Balansomslutningen får vara max 1,5 miljoner
– Ni får vara max tre anställda

Om ditt bolag uppfyller två av dessa krav måste ingen revisionsberättelse skickas in tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Om du har behov av att kvalitetssäkra din redovisning, men inte vill använda dig av en revisor, kan du också anlita en auktoriserad redovisningskonsult som kan göra en bokslutsrappport.

Om du istället för ett aktiebolag driver en enskild firma så måste du ta hjälp av en revisor om du har:

– Mer än 50 anställda i din firma
– Om du omsätter mer än 80 miljoner kronor
– Om din firmas balansomslutning är mer än 40 miljoner kronor

Om du driver ett stort aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag är kravet att du måste anlita en godkänd revisor som granskar din årsredovisning i en redovisningsrapport.

För ekonomiska föreningar är det alltid krav på att alltid ha minst en revisor för att granska föreningens ekonomi. Denna revisor kan vara (om föreningen är liten) en medlem i föreningen som väljs under föreningsstämman och måste då inte vara registrerad hos Bolagsverket. Revisorn får däremot inte vara en styrelseledamot, styrelsesuppleant eller nära släkt med någon i styrelsen.

För ekonomiska föreningar är det alltid krav på att alltid ha minst en revisor för att granska föreningens ekonomi. Denna revisor kan vara (om föreningen är liten) en medlem i föreningen som väljs under föreningsstämman och måste då inte vara registrerad hos Bolagsverket. Revisorn får däremot inte vara en styrelseledamot, styrelsesuppleant eller nära släkt med någon i styrelsen.

Vad innebär det att en revisor har tystnadsplikt?

De uppgifter som en revisor tar del av under en granskning av ditt bolag får revisorn inte föra vidare till någon enskild aktieägare eller någon annan utomstående och obehörig person. Det är alltså förbjudet för en revisor att dela information som skulle kunna skada ditt bolag om det hamnade i fel händer som till exempel hos en konkurrent.

Vem bär det slutgiltiga ansvaret för årsredovisningen?

Även om du tar hjälp av en revisor för att sammanställa din revision är det viktigt att veta att det är ditt bolag som har det slutgiltiga ansvaret för årsredovisningen. Bedriver du ett aktiebolag är det alltså bolagets styrelse och verkställande direktör som är ansvarig för räkenskapshandlingarna och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag.

Är det något fel i revisionen är det samma interna personer som bär ansvaret och drabbas av de konsekvenser som det kan medföra.

Vad kostar en revisor?

Självklart är också anlitandet av en revisor en ekonomisk fråga för ditt bolag och det är därför viktigt att förstå vad det kommer kosta dig.

Det är svårt att ange ett exakt marknadspris för att använda en revisionsbyrå eller enskild revisor då priset varierar. Dels mellan byråerna men också beroende på vilken typ av hjälp som just ditt bolag behöver.

För att få en tydlig bild av vad det kommer kosta dig bör du be om en offert som visar på exakt vilka tjänster som ingår. Beroende på vad du behöver kommer du behöva skräddarsy en kombination av tjänster och hur mycket rådgivning du tror dig behöva. Utifrån det får du sedan olika priser att jämför mellan innan du tar ett beslut.