Vad är traktamente?

Traktamente

Allt du behöver veta om traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning för ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. Här är vad du behöver veta om traktamente och när det kan användas:

En arbetsgivare kan ersätta de kostnader som en anställd har för sina resor i tjänsten. Det kan till exempel röra sig om ökade levnadskostnader, utlägg eller kostnader för färdmedel i samband med tjänsteresa. Dessa kostnader som arbetsgivaren ersätter kallas reseersättningar.

Reseersättningarna är vanligen skattefria. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en tjänsteresa och en privat resa. En anställds resa till och från jobbet räknas som en privat resa och inte en tjänsteresa. En anställd kan bara ha ett arbetsställe. Arbetsställe syftar på den plats där en anställd normalt utför sitt arbete eller sin tjänst. Detta innebär att resor mellan olika arbetsställen räknas som tjänsteresor. Detta kan vara viktigt att förstå när man bedömer vilka resor som är privata och vilka som är tjänsteresor, och därmed vilka resor som kan omfattas av reseersättning.

Det finns ingen lag om att arbetsgivaren ska betala ut traktamente om man reser i tjänst. Det är företagets policy som gäller. Om arbetsgivaren har kollektivavtal är det kollektivavtalets regler som gäller.

Det finns två alternativ att få ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor: traktamente eller resa på räkning. 

Vad är traktamente?

Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. 

För ett traktamente ska kunna betalas ut skattefritt behöver följande förutsättningar vara uppfyllda:

den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden.

att resan kräver övernattning (om tjänsteresan omfattat tiden 00–06 anses det vara en övernattning även om den anställde har arbetat under natten)

att arbetsstället ligger mer än 50 km från bostad och den vanliga verksamhetsorten

du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Endagstraktamenten, det vill säga då någon övernattning inte gjorts är alltid skattepliktiga. Vissa företag tillämpar exempelvis endagsresetillägg.

Om arbetsgivaren väljer att betala högre traktamente än Skatteverkets schablonregler/schablonbelopp är den överstigande delen också skattepliktig.

Ersättningen minskar om arbetsgivaren står för en del av kostnaderna på tjänsteresan, som till exempel måltider. 

Traktamentsersättning kan utgå för hel- eller halvdag.

Helt traktamente gäller varje heldag. Som heldag räknas avresedagen om du börjar resan före kl 12.00, och hemresedagen om du kommer hem efter kl 19.00 nästa dag. Halvt traktamente gäller om resan börjar kl 12.00 eller senare respektive om hemresan avslutas kl 19.00 eller tidigare. Efter tre månaders vistelse på en och samma ort reduceras det skattefria dagtraktamentet till 70% av maximibeloppet i skattefritt traktamente. Efter två år reduceras traktamentet ytterligare.

Nattschablon
Om arbetsgivaren inte har någon boendekostnad för medarbetaren och tjänsteresan sträcker sig över nattetid (00.00-06.00) kan nattschablon betalas ut.

Detta kan bli aktuellt när den anställde t.ex. övernattar hos någon släkting eller kompis, eller kanske bor i sin husvagn, sin husbil eller sitt tält vid tjänsteresor. Skattefri nattschablon är ett halvt schablonbelopp

Inrikes traktamente

Fria måltider = reducerat traktamente

När arbetsgivaren står för den anställdes måltider under tjänsteresan, minskas det skattefria traktamentet – eftersom den anställde inte har behövt lägga pengar på måltider (och inte haft några ökade kostnader). Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten.

Reduktion görs i princip för alla slags fria måltider. Undantaget är mat som serveras på allmänna kommunikationsmedel, t ex mat på flyg och tåg.

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp.

Förmånsbeskattning när någon bjuder

Förmånsbeskattning innebär att en anställd, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som den får tack vare sitt jobb, och som enligt reglerna är skattepliktiga. Kostförmånen är ett schablonvärde för respektive måltid. Om förmånen obligatoriskt ingår i ett pris (såsom frukosten allt som oftast gör på ett hotell) ska den inte förmånsbeskattas.

I tabellen kan du se när traktamentet för inrikes tjänsteresa ska minskas samt när kosten ska förmånsbeskattas.

Traktamente

Utlandstraktamente

Med utlandstraktamente menas det skattefria traktamente som en anställd kan få vid tjänsteresor utomlands. Vid tjänsteresor utomlands gäller samma grundregler för skattefria traktamenten som för inrikes tjänsteresor. Resan måste alltså vara förenad med övernattning och göras till en ort belägen minst 50 km från tjänstestället och den anställdes bostad. Dessutom gäller reglerna om hela och halva dagar samt reglerna om reducering av traktamentet vid längre tjänsteresor och vid fria måltider.

För varje land fastställer Skatteverket ett normalbelopp för högsta skattefria traktamente.  Här hittar du alla länders normalbelopp.

Observera att vid tidsberäkningen gäller lokal tid för respektive land, dvs vistelsetiden beräknas med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort. Detta gäller även om man passerar datumzoner under resan. Tid på flyg och båt samt internationella flygplatser räknas inte med.

Om jag är i flera länder under samma dag?

Om den anställde vistats i flera olika länder under tjänsteresan, gäller normalbeloppet för det land där den anställde varit längst tid i på resdagen. Som resdag räknas tiden mellan klockan 06:00 och klockan 24:00. Du bortser alltså från tiden mellan midnatt och klockan 06:00.

Den tid som den anställde befinner sig på flyg eller färja mellan olika länder ska inte heller tas med.

Om kost ingår

När kost ingår reduceras utlandstraktamentet enligt följande

 • Fri kost: 85 %
 • Lunch och middag: 70 %
 • Lunch eller middag: 35 %
 • Endast frukost: 15 %

Logiersättning

Liksom vid inrikes tjänsteresor kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt nattschablonbelopp. Det högsta skattefria nattschablonbeloppet för tjänsteresor till utlandet uppgår till 50% av respektive lands normalbelopp.

Kan traktamente betalas ut vid sjukdom under tjänsteresan?

Om en anställd blir sjuk under tjänsteresan och tvingas stanna på arbetsorten kan du som arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente – den anställde anses fortfarande vara på tjänsteresa.

Då beskattas traktamentet

Överskrider man det skattefria traktamentet så behandlas det som vanlig lön. Om företaget vill betala den anställda mer än det aktuella beloppet för skattefritt traktamente, blir den överskjutande delen skattepliktig.

Traktamenten som betalas ut vid endagstraktamente (utan övernattning) hanteras som vanlig lön – arbetsgivaren ska alltså betala skatt och andra avgifter, till exempel arbetsgivaravgift. Det finns alltså ingen avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid endagtraktamente.

Utlägg vid tjänsteresor

En arbetstagare som har haft utlägg ska kunna styrka detta med kvitto. Saknas kvitto och arbetsgivaren ändå betalar ut ersättning kan det leda till problem med skattemyndigheten, som kan komma att betrakta det utgivna beloppet som lön. Arbetsgivare som betalar ut ersättning för utlägg utan kvitto bör därför på något annat sätt kunna styrka att de avser utlägg, exempelvis genom skrivet intyg, att utläggen verkligen skett, av närmaste chef.

Har arbetstagaren utlägg för representation ska en deltagarlista finnas med namn, befattning och företagsnamn samt syfte.

Sammanfattning av traktamente

 • För att traktamente ska räknas som skattefritt krävs det att tjänsteresan innefattar minst en övernattning, att tjänsteresan innebär en resa på minst 50 kilometer från hemmet eller kontoret och att det finns en reseräkning till grund för tjänsteresan.
 • Om traktamentet är högre än schablonbeloppet, beskattas det överstigande beloppet som lön.
 • Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl. 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl. 19.00.
 • Vid endagstraktamente (ingen övernattning) hanteras traktamentet som vanlig lön.
 • När arbetsgivaren står för den anställdes måltider under tjänsteresan, minskas det skattefria traktamentet. I vissa fall ska fri kost förmånsbeskattas.
 • Om en måltid obligatoriskt ingår i ett pris (till exempel hotellfrukost) ska den inte förmånsbeskattas, men avdrag ska göras om skattefritt traktamente betalats ut.
 • Traktamente för utrikes tjänsteresor är också skattefritt, och fungerar enligt samma schablon-princip som traktamente inom Sverige, men med andra procentsatser för avdrag.
 • Varje land har ett schablonbelopp, även kallat normalbelopp.
 • Arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente även när en anställd blir sjuk under tjänsteresan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om traktamente eller få stöd i andra lön eller HR-frågor?
Klara Consulting hjälper dig med allt som rör ditt företags ekonomi, inklusive råd och stöd. Kontakta oss för att få skräddarsydd hjälp för just ditt företag.