Vad är en årsredovisning?

Grunderna i en årsredovisning

De fyra obligatoriska delarna i en årsredovisning, viktiga datum och smarta tips – så upprättar du en årsredovisning.

En årlig redovisning, årsredovisning, är en sammanfattning av ett företags räkenskaper och förvaltning under räkenskapsåret. Alla aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning. Svenska bolag måste upprätta årsredovisningen på svenska.

Efter upprättandet ska årsredovisningen skrivas på av styrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets slut och skickas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Ofta sammanfaller räkenskapsåret med kalenderåret, och då ska årsredovisningen vara inskickad till Bolagsverket senast den sista juli.

Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av företagets resultat och verksamhet, vilket ägare och intressenter som investerare och kunder kan använda för att göra en bedömning av företaget.

Innehållet i en årsredovisning

Grunden i en årsredovisning består av fyra delar: balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Utöver de fyra delarna kan till exempel ett större bolag behöva göra en kassaflödesanalys.

Balansräkning

En balansräkning ska uppvisa bolagets tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen. Balansdagen är räkenskapsårets sista dag, den 31 december om räkenskapsåret inte är brutet. Här ska skulder, avsättningar och eget kapital tillsammans vara lika stora som bolagets tillgångar.

Resultaträkning

I resultaträkningen ska bolaget sammanfatta räkenskapsårets intäkter och kostnader. Detta görs via regelverket K2 eller K3. Används K2-regelverket ska resultaträkningen vara kostnadsslagsindelad (hur företaget presterat under året och till vilken kostnad), används K3-regelverket kan den antingen vara kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad (hur kostnaderna fördelat sig på olika aktiviteter).

Noter

I noterna beskrivs innehållet i resultat- och balansräkningen mer detaljerat och det är olika för olika företag vad för noter som ska ingå i årsredovisningen. Gemensamt för alla är noter kring vilka värderingsprinciper bolaget använder och hur många anställda företaget hade i medeltal under året.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är en översikt över företagets finansiella ställning och beskriver i ord de viktigaste händelserna under året. Här får ni bland annat tillfälle att uttrycka hur ni ser på verksamhetens utveckling och framtid. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla rena fakta som förändringar i kapital, i vilken kommun företaget ligger i, hur styrelsen föreslår att vinsten eller förlusten ska disponeras och inom vilket verksamhetsområde företaget verkar.

Vill du få svar på några vanliga frågor om årsredovisningen?

3 tips för en bra årsredovisning:

Börja med årsredovisningen i tid. På så sätt kan du undvika fel som behöver åtgärdas och du har gott om tid att få alla delar på plats. Dessutom kommer Bolagsverket vara tacksamma.

Utgå från en utomstående. En årsredovisning ska alltid utgå från läsaren och ge en rättvis bild av företagets verksamhet, så att en läsare utanför verksamheten förstår vad som ligger bakom siffrorna. Detta är extra viktigt att tänka på när man utformar årsredovisningens noter.

Lägg extra krut på förvaltningsberättelsen. Det är här ni kan uttrycka er lite friare och en välformulerad och proffsig förvaltningsberättelse kan hjälpa till att positionera er i viktiga frågor och väcka nyfikenhet hos kunder, aktieägare och andra intressenter.

Kontakta oss angående Redovisning

Vill du få hjälp med din årsredovisning eller veta mer om Redovisning? Fyll i dina uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.