EU:s Nya Hållbarhetsdirektiv: En stor förändring som berör allt fler bolag

CSRD Hållbarhet

Från och med 2024: Det Nya EU-direktivet CSRD och dess påverkan på företag

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) innebär en betydande förändring inom hållbarhetsrapportering i EU. De skärpta kraven träder i kraft 2024 och påverkar en bredare målgrupp av företag, oavsett storlek. Läs mer om hur dessa förändringar kommer att påverka företag och varför det är viktigt för alla företag att vara medvetna om de nya reglerna och anpassa sig till dem.

CSRD kommer få en djupgående inverkan på många företag i EU. Direktivet innebär en stor förändring av standarder och krav för hållbarhetsredovisning. För företag innebär detta att de måste ägna mer tid åt sin hållbarhetspraxis och se till att deras rapportering överensstämmer med de nya reglerna som CSRD fastställer. Även mindre företag som kanske inte tidigare påverkats av rapporteringsstandarder kommer nu att behöva följa dessa nya riktlinjer.

Vilka bolag berörs av de nya direktiven?

– Stora företag och börsnoterade företag inom EU (förutom noterade mikroföretag).
– Moderföretag i en stor koncern ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen.
– Noterade små och medelstora företag med beaktande av deras specifika karaktär.
– Icke-EU-företag som genererar en nettoomsättning om minst 150 miljoner euro inom EU och har minst ett dotterföretag eller en filial inom EU.

Undantagsklausul
En undantagsklausul kommer även att tillämpas för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

Obligatoriska EU-standarder
Direktiven innefattar även mer detaljerade rapporteringskrav och krav på att rapportera enligt obligatoriska EU-standarder. Standarderna tas fram av den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (European Financial Reporting Advisory Group, Efrag) och antas av kommissionen som delegerade akter. Standarderna ska specificera den information som ska lämnas om miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor.

CSRD – en del av årsredovisningen
Enligt CSRD ska hållbarhetsrapporten framöver alltid utgöra en del av förvaltningsberättelsen, det vill säga den ska vara en en del av årsredovisningen.

Viktiga hållpunkter och datum du behöver ha koll på:

CSRD trädde i kraft räkenskapsåret 2023 och rapporteringskraven införs stegvis. Nedan följer en tidslinje över viktiga hållpunkter och vilka bolag som omfattas i de olika stegen:

Räkenskapsår 2024

Bolag med räkenskapsår 2024 med rapportering 2025
Företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering och med fler än 500 anställda.

Räkenskapsår 2025

Bolag med räkenskapsår 2025 med rapportering 2026
Stora bolag som tidigare inte omfattats av direktiven om icke-finansiell rapportering men uppfyller minst två av följande kriterier:

  • fler än 250 anställda.
  • mer än 40 MEUR i omsättning eller 
  • mer än 20 MEUR i balansomslutning.

Räkenskapsår 2026

Bolag med räkenskapsår 2026 med rapportering 2027*

  • börsnoterade små och medelstora företag
  • små och icke-komplexa kreditinstitut
  • captive försäkringsföretag

Börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag har idag möjlighet att rapportera enligt förenklad standard. De kan få möjlighet till ett undantag under en övergångsperiod som innebär att tillämpningen av direktivet sker först vid rapportering 2028.

Räkenskapsår 2028

Bolag med räkenskapsår 2028 med rapportering 2029*
Icke-EU företag med dotterbolag och filialer i EU som har en omsättning över 150 MEUR i EU under de senaste två åren och uppfyller ett av nedan:

  • ett dotterföretag omfattas av kraven på rapportering för räkenskapsåren 2025–2026.
  • en filial som genererar en omsättning över 40 MEUR det föregående året.

* Små och medelstora företag samt icke-EU företag kommer behöva rapportera enligt separata hållbarhetsstandarder (ESRS) som förväntas vara förenklade. 

* Undantag och regler

Vilka företag och organisationer som har en skyldighet att rapportera enligt den nya standarden kan följas av flertalet undantag och regler. Kontakta oss så hjälper vi dig att se vad som gäller för ditt företag eller organisation.

Vad är syftet med de nya direktiven?

Syftet med EU:s nya hållbarhetsdirektiv är att öka öppenheten och transparensen när det gäller företagens påverkan på samhället och miljön. EU strävar efter att skapa enhetliga och standardiserade rapporteringskrav för företagens hållbarhetsprestationer. Direktivet syftar till att:

Förbättra kvaliteten på hållbarhetsrapportering:

Genom att införa enhetliga standarder för hållbarhetsrapportering ökar CSRD kvaliteten på de data som företag tillhandahåller. Detta underlättar för intressenter att förstå och jämföra hållbarhetsprestationer mellan olika företag.

Öka transparensen:

Genom att öka kraven på vilken information som måste rapporteras ökar direktivet företagens transparens. Det gör det lättare för investerare, kunder, och andra intressenter att bedöma hur väl företag hanterar hållbarhetsfrågor.

Främja hållbara investeringar:

Genom att tillhandahålla omfattande och pålitlig information om företagens hållbarhetsprestationer kan direktivet stödja investeringar i hållbara företag och projekt. Det främjar därmed en mer hållbar ekonomi.

Skapa tydliga riktlinjer:

Direktivet skapar klara riktlinjer för vilka aspekter av hållbarhet som bör rapporteras av företagen. Det inkluderar frågor som rör miljöpåverkan, sociala frågor, mångfald, och affärspraxis.

Främja hållbar utveckling:

Genom att göra företagen mer medvetna om deras hållbarhetspåverkan och genom att ge incitament för att minska denna påverkan, främjar direktivet övergången till en mer hållbar utveckling, vilket är i linje med globala hållbarhetsmål och EU:s gröna agenda.

Konkreta tips för din hållbarhetsredovisning!

Vi har tagit fram en smidig guide som med hänsyn till de nya riktlinjerna ger dig konkreta tip som kan hjälpa dig längst vägen i din hållbarhetsredovisning. Vi djupdyker i ämnet och tar upp bland annat skillnader mellan GRI (Global Reporting Initative) och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Har du frågor eller funderingar kring de nya hållbarhetsdirektiven? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper gärna dig som ägare till företaget men erbjuder också tjänster och rådgivning för dig som står i startgropen inför att starta ett nytt bolag.