Hur fungerar övertid och vad ska man tänka på?

Hur fungerar övertid?

Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i arbetslagen. Om din arbetsplats har kollektivavtal kan fler regler gälla.

Enligt arbetstidslagen är övertid den arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden per vecka. Övertid får tas ut om det finns särskilda skäl eller om den ordinarie veckoarbetstiden inte räcker till.

Övertid och mertid

Övertid ska beordras i förväg eller godkännas i efterhand. Det finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att arbete måste utföras på övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel. Man får alltså inte som medarbetare bestämma själv när man vill arbeta övertid utan övertiden måste godkännas av arbetsgivaren.

Övertid ska heller inte blandas ihop med Flextid. Flextid är ett frivilligt val som anställda kan använda för att sluta tidigare eller börja senare. Som arbetsgivare kan du aldrig uppmana en anställd eller en medarbetare att arbeta över men ta det på Flextid.

Mertid används av de som arbetar deltid. Man använder då mertid upp till den ordinarie heltiden man har på företaget. Arbetar man mer än ordinarie arbetstid så lägger man övertid för den delen som överstiger ordinarie arbetstid.

Kan man som anställd tacka nej till beordrad övertid?

Man har inte rätt att säga nej om arbetsgivaren beordrar övertid. Däremot kan det finnas vissa omständigheter som gör att man kan säga nej. Exempel om den anställde är delvis föräldraledig eller ensamstående med småbarn och inte har möjlighet till barnomsorg.

Övertidsersättning

Det är kollektivavtalet eller dina anställdas enskilda anställningsavtal som avgör vilken ersättning som gäller vid övertidsarbete. Övertiden kan antingen kompenseras i pengar och kallas då för övertidsersättning, eller i ledig tid, som då kallas för kompensationsledighet.

Om övertiden är utanför ordinarie arbetstid på vardagar, genereras 1,5 timme för varje övertidstimme. Om det däremot är utanför ordinarie arbetstid, tex på en helg är det 2 timmar per timme.

Det är inte ovanligt att övertidsersättning avtalas bort och ersätts i stället med fler semesterdagar och/eller högre lön. T ex att arbetstagaren ersätts med 5 extra semesterdagar. Om överenskommelsen görs direkt med arbetstagaren ska den vara skriftlig. Antingen att det framgår i anställningsavtalet eller en särskild blankett.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som bär ansvaret om det visar sig att de anställda arbetat för mycket övertid – och eventuella misstag kan bli rejält kostsamma. Vad som händer om reglerna inte följs är att arbetsplatsens skyddsombud kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Enligt arbetstidslagen får arbetstagare arbeta övertid högst 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Den sammanlagda övertiden är dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Extra övertid – alltså övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar under ett kalenderår, men för att extra övertid ska kunna tas ut ska det finnas särskilda skäl för detta.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss för att veta mer om övertid eller ta del av våra effektiva ekonomitjänster för ditt företag? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.