Ekonomiuppföljning för tjänstebolag: 5 viktiga nyckeltal + 2 bonusnyckeltal för att identifiera trender!

Redovisning - Tjänstebolag ekonomisk rådgivning

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp kring ekonomin gör verksamheten starkare. Ett bra styrmedel är nyckeltal.

Vi har stött på många företag genom åren där man inte haft en bra uppfattning om sitt ekonomiska mående. Det kan röra sig om dålig koll på sina projekt eller brist på struktur som får den ekonomiska motorn i oordning. Vi vet också att många företagsledare kan känna sig ganska ensamma när de inte förstår sina siffror.

Här lyfter vi fram några nyckeltal som är väldigt användbara för att ta tempen på företagets ekonomiska hälsa, men som också är ett fantastiskt stöd i din budgetering.

Omsättning per medarbetare

Detta nyckeltal visar omsättningen i förhållande till antal medarbetare och är ett nyckeltal som används ofta, då det säger ganska mycket om hur effektivt företaget är. Ju högre värde på detta nyckeltal, desto bättre. Tänk på att inte enbart stirra dig blind på denna siffra utan titta också på exempelvis prisförändringar och hur mycket vidareförsäljning ni har. Omsättningen per medarbetare räknas ut genom att dela årets omsättning på medeltalet anställda under året.

Beläggningsgrad

För ett tjänsteföretag är debiteringsgraden ett bra nyckeltal för att se hur bra ni säljer de tjänster ni erbjuder. Även här vill man gärna se en hög siffra. Den tid som inte har debiterats kan ha gått åt till sådant som administration, försäljning och utbildning. Eftersom detta är viktiga sysslor bör era intäkter vara så pass höga att ni inte behöver skära ned på någon viktig uppgift. Du kan välja hur specifik du vill vara, antingen mäter du på hela företaget, eller på exempelvis ett team eller en individ. Använd gärna siffrorna för att uppskatta er framtida beläggningsgrad och fundera på om ni behöver göra någon förändring för att nå dit ni vill. Beläggningsgraden räknas ut genom att dela antalet debiterade timmar med antalet tillgängliga timmar.

Genomsnittligt timpris

Detta nyckeltal kan användas för att jämföra företagets timpris med ert budgeterade timpris eller branschgenomsnittet. Här är det såklart trevligt med ett högt snittpris, men detta är också nära kopplat till beläggningsgraden. Ett lägre timpris än förväntat kan bero på att ni har fått en stor order där ni gett mängdrabatt, men det kan såklart också bero på att ni har fått ökad konkurrens. Har ni en hög beläggningsgrad och många kunder på väg in så kanske ni kan höja ert timpris? Du räknar ut ert genomsnittliga timpris genom att dela intjänat arvode med antalet debiterade timmar.

Rörelsekapitalet

Med rörelsekapital menas det kapital som behövs för att finansiera er löpande verksamhet, som att betala löner och fakturor. Detta nyckeltal är alltså ett bra mått på ditt bolags likviditet. Ett positivt rörelsekapital betyder att ni har en viss buffert, medan

ett negativt rörelsekapital kan vara ett tecken på att ni behöver göra ordentliga förändringar för att öka er likviditet. Du räknar ut rörelsekapitalet genom att dra av summan av dina kortfristiga skulder från summan av dina omsättningstillgångar.

Personalkostnader

Dina personalkostnader är, precis som det låter, summan av de kostnader som har med dina anställda att göra: lön, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, avtalsförsäkringar och utbildningar. För att kunna göra en budget behöver du såklart ha en bra bild av det här nyckeltalet, men du kan också använda personalkostnader i relation till din omsättning. Då får du ett mått på hur personalintensivt ditt företag är. Har du ett högt värde påverkas du mer av förändringar i personalkostnader som lön och sociala avgifter. Personalkostnader i relation till omsättningen räknas ut genom att dela summan för personalkostnader med omsättningen.

Två nyckeltal som hjälper dig titta framåt och identifiera trender

Byråintäkter

Har du många underleverantörer? Då kan nyckeltalet byråintäkt hjälpa dig att bedöma dina intäkter mer grundligt. Med flera underkonsulter kan en stor del av omsättningen nämligen röra sig om vidarefakturerade kostnader, vilket kan ge dig en felaktig bild av din omsättning. Med bra koll på dina byråintäkter har du också koll på er faktiska omsättning och har ett mer rättvisande beslutsunderlag, till exempel gällande din budget. Du räknar enkelt ut dina byråintäkter genom att dra av era vidarefakturerade kostnader från er totala omsättning.

Orderingång

Detta nyckeltal visar summan av dina beställningar under en viss period. Syftet är att indikera framtida intäkter – kommer era inkommande order ersätta ert utförda arbete? Ser trenden för orderingång ut att sjunka, så har du identifierat ett problem som i längden kan innebära att ni står utan uppdrag. Är er orderingång väldigt hög skulle det kunna innebära att ni får svårt att leverera det ni har åtagit er.

Tänk på att:

  • Siffrorna ska återspegla och vara förankrade i verksamheten
  • Välj också gärna ut nyckeltal som är specifika för just din bransch
  • Siffrorna ska vara så enkla att man förstår dem
  • Sätt en struktur för uppföljningen och återkom till siffrorna, gärna en gång i månaden

Med hjälp av väl uttänkta nyckeltal som du följer upp kan du agera på det som faktiskt sker i verksamheten, inte det du tror händer.

Få hjälp med redovisning

Vi på Klara Consulting hjälper dig gärna redovisning för ditt företag. Tveka inte att kontakta oss!