Allt fler företag öppnar upp för distansarbete

Allt fler företag öppnar upp för distansarbete

Hybrid, hemifrån eller helst på plats? För att kunna möta talanger på marknaden behöver många företag idag erbjuda flexibla arbetsplatser.

För många företag har det blivit ett måste att kunna erbjuda någon variant av distansarbete för att kunna attrahera och locka till sig talanger och kandidater på marknaden. Flexibilitet från arbetsgivaren är något som många kandidater på arbetsmarknaden söker sig till.

Efter coronapandemin har många av landets arbetsplatser genomgått en stor förändring vad gäller synen på distansarbete. De fysiska gränserna för arbetsplatsen har suddats ut och många företag har idag en större acceptans för distansarbete.

Att anställa någon som arbetar på distans

Tidigare har många arbetsgivare ställt sig skeptiska till att låta personal arbeta hemifrån. Men under pandemin fick många utmana sina föreställningar kring huruvida det skulle vara möjligt att arbeta på distans, eller genomföra möten där vissa är med på länk och vissa sitter på arbetsplatsen. Hybridmöten och distansarbete blev en del av vardagen.

När fler aktörer på marknaden öppnar upp för helt eller delvist distansarbete ställer det större krav på företaget att implementera digitala lösningar som omfattar bland annat onboarding-processen.

Många företag har en lång väg kvar att gå för att kunna möta de krav som finns eftersom de saknar vissa digitala verktyg som behövs för att fullständigt kunna erbjuda distansarbete. Man ser till exempel att onboarding-processen är en av de tillfällen där det saknas kunskap om hur man kan implementera digitala verktyg för att sköta processen på distans.

Vem bär ansvaret?

Många känner en osäkerhet kring vem som bär ansvaret när det gäller distansarbete. Det blir extra tydligt när det kommer till försäkringar, arbetsmiljöansvar och nätverkssäkerhet som är några av de saker som man måste säkerställa fungerar oavsett om arbetet sker på plats eller på distans.

Bör man upprätta en policy för distansarbete?

Genom att upprätta regler och tydlighet för medarbetarna kan man upprätthålla en god standard kring distansarbete. Oklarheter kring hur man ska arbeta kan skada arbetsmiljön i längden. Därför är det en god idé att sätta upp en policy för distansarbete om det är något som arbetsplatsen erbjuder.

Genom att upprätta en policy för distansarbete kan man på ett tydligt sätt förmedla i vilken omfattning man bör eller får arbeta på distans. I policyn kan man även lyfta hur utformningen av en permanent distansarbetsplats ser ut och vem som betalar för vad.

Hur kan man säkerhetsställa personalhälsan på distans?

Under pandemin ökade den psykiska ohälsan i samhället markant i samband med att många medarbetare fick en känsla av isolering, saknade det sociala samspelet och arbetade mer än vad de borde ha gjort. Många företag har vidtagit nya åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag är en av många saker man satsat på för att på ett säkert sätt kunna fortsätta bedriva distansarbete för medarbetare utan att det riskerar sin egen hälsa.

En viktig del i processen är att arbetsplatsens chefer utbildas i hur psykisk ohälsa förebyggs, upptäcks och hanteras. Distansarbete ställer större krav på att återkoppling, feedback och socialt umgänge kan ske digitalt.

Försäkringar

De flesta som arbetar omfattas av en arbetsskadeförsäkring som betalar ut ersättning vid olyckor som sker på arbetstid, eller vid resa till och från jobbet. När det gäller distansarbete är skyddet inte lika omfattande. Det finns många luckor i när och om försäkringen gäller baserat på om du befinner dig på din ordinarie arbetsplats eller vid hemarbete.

Därför är det extra viktigt att kolla de försäkringar du redan har om vilka tider och dagar den gäller. Detta gäller särskilt din privata olycksfallsförsäkring så att den kan täcka upp om arbetsskadeförsäkring inte gör det.

Att tänka på vid distansarbete

För arbetsgivare:

Uppföljning:
Rutiner för avstämningar och samtal. Arbetstagare behöver veta vem de ska vända sig till vid behov.

Policy och regler:
Upprätta ordning och regler för distansarbete för att tydliggöra hur distansarbetet ska skötas och vad som gäller.

Personalhälsa:
Kontrollera att ni har en fungerande ruting för att förebygga ohälsa och olycksfall även i hemmen

Arbetsutrustning:
Rutiner och möjligheter för att låna ut arbetsutrustning som exempelvis dator och tillbehör.

Försäkringar:
Se över era försäkringar och informera era anställda om vad som gäller.

För arbetstagare:

Arbetsvillkor:
Vilka arbetsuppgifter får utföras samt hur stor procent av arbetstiden får bedrivas på distans?

Kompetensutveckling:
Du har rätt till att fortsatt kompetensutveckling även vid distansarbete.

Utrustning och uppkoppling:
Se över regler och kostnader för teknisk utrustning och uppkoppling. Vem står för vad?

Försäkringar:
Vad gäller för arbetsgivarens och din egen försäkring? Vem står för såväl personskada som egendomsskada?

Arbetstider:
Arbetstagare som utför arbete på distans omfattas av samma arbetstidsbestämmelser som övriga arbetstagare.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss för att veta mer om vad som gäller vid distansarbete? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.